25113 Capitol Classic Bill Riley and 2 others Wei Zhou, and Xiaolian Li - wvuphotos