25567 Stephen Difazio w/ students @ Tree Plantation @ Agronomy Farm - wvuphotos